"It praten oer de geur fan boeken" Jierdeifeestje

Ofrûne tongersdei hawwe wy it lêste jierdeifeestje fan it jier "Praat oer gelearden" hâlden.De haadpersoan fan dit jierdeifeestje binne alle jierdeistjerren fan july oant desimber.Omdat it kantoar op twa plakken fersierd wie, is it útsteld oant no., Mar it hat gjin ynfloed op elkenien syn entûsjasme.Dizze kear noegje wy elkenien oprjocht út om mei te dwaan.Mei it ljocht fan 'e jierdeisstjerren hawwe wy in ryk miel klearmakke en de fragminten fan' e treflike boeken mei soarch selektearre troch de jierdeistjerren foar elkenien fiele.
It folgjende is de list fan dizze "Koarte oerlis oer gelearden":
1. Jason————《Shan Hai Jing》
2. Angier-"Burn the Warehouse"
3. Billy-"Education Beyond the Native Family"
4. Leo - "Oaljefant sittend op 'e flier"
5. Porlain --- "Mar it Easten en it Westen binne yn line"
6. Iris - "Trije lichem"